Home

Kinas utveckling under 1800 talet

Mao Zedong och Kinas utveckling 1949-1976. Genomgång (7:27 min) av SO-läraren Håkan som berättar om Kina under Mao Zedong. Här berörs bl.a. det stora språnget, svälten och kulturrevolutionen. Boxarupprorets bakgrund Européerna var hatade i Kina under senare delen av 1800-talet Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om hur Kina hamnade under västerländskt inflytande på 1800-talet De djupa sociala och ekonomiska kriserna under 1800-talet hade lett fram till störtandet av kejsardömet 1911 och upprättandet av Republiken Kina. Men de inre svagheter som skapat kriserna under den sista kejsardynastins sista århundrade var fortfarande olösta, inte minst Kinas beroende av ett jordbruk som med dåtidens teknik nått dess kapacitetsnivå

Kinas försök att avskärma sig från omvärlden och krav på att andra stater skulle underkasta sig ledde till motsättningar med bl a Storbritannien. Konflikterna om opiumet i mitten på 1800-talet brukar ses som slutet på Kinas historia som kejsardöme. Opium hade tidigare funnits i Kina men förbjöds 1729 Kina under 1900-talet. Under 1900-talet hade Kina två stora revolutioner, eller samhällsomvälvningar, som utspelades 1911/1912 och 1949. Den första innebar slutet för den långa raden dynastier då nationalistpartiet tog över makten. Nationalisterna besegrades sedan av kommunisterna 1949. Här är de viktigaste årtalen i Kinas 1900. Kinas historia är över 3 000 år lång då de äldsta skriftliga källorna är från 1200-talet f.Kr. [1]. De första spåren av en jordbruksbaserad kultur (Yangshaokulturen) dateras till cirka 6000 f.Kr. Runt 3000 f.Kr. hade man gått över till bronsålder där framförallt Sanxingduikulturen och Longshankulturen bör nämnas.Dessa kulturer var hövdingastyrda stamsamhällen, och det var. Kina har under 2000- talet också haft den snabbaste ökningen av utrikeshandel. Exporten har ökat kraftigt under 2000-talet, exporten uppgår till 30 procent av Kinas BNP. Textilier, kläder, leksaker och skor har varit viktiga exportvaror. Under 2000-talet så har också elektronik och maskiner dominerat exporten

Kinas historia Asien - historia Världens länder

Imperialism och globalisering. För Europas del karaktäriseras större delen av 1800-talet av fred och snabb utveckling. Ny teknik och ökade kapitalinsatser (investerade pengar) skapade under senare delen av 1800-talet en västerländsk massmarknad och tillväxt av världshandeln Under 1700-talet blev Kina omtalat i Europa som en mönsterstat, präglad av fred, effektiv och upplyst administration, hög kultur etc. Men under 1800-talet blev Kina alltmer känd som en svag jätte som inte klarade av att modernisera näringsliv och förvaltning och inte heller att stå emot trycket från Storbritannien och andra västmakter, vilka ville komma åt Kinas potentiellt enorma. Kinas stora floder kommer på grund av denna lutning att rinna åt öster. En (90 av 767 ord) Efter 1978 har den ekonomiska utvecklingen varit snabbare i Kina än i något annat land. förvärrades under 1800-talet även de interna problemen

Svenska skolans utveckling under 150 år, du kan aldrig gissa hur det såg ut och funkade förr i tiden Publicerad 2015-01-04 av listisar i Sverige Från parallellskolesystemet med en mängd olika skolor där barn och ungdomar tidigt sorterades efter fallenhet, social och ekonomisk bakgrund, till den skola vi ser idag som tog form efter flera decenniers kamp, utredande och politiska kompromisser 1800-talet är perioden från 1 januari 1800 till 31 december 1899.Viktig utveckling var industrialismens införande i västvärlden, liberala politiska reformer och slaveriets avskaffande. Ibland talar man numera om det långa 1800-talet Under 1900-talet kom många nya jordbruksmaskiner, till exempel traktorn.Dessutom bidrog konstgödsel till ett uppsving. Många andra nyheter introducerades och rationaliserade och förenklade jordbruksnäringen, samtidigt som det ställde högre krav på större avkastningar för att varje enskilt jordbruk skulle löna sig. Idag är jordbruket mindre arealintensivt än det varit

Kinas ekonomiska utveckling efter 1978 har varit snabbare än något annat lands. Sedan 2010 är Kina världens näst största ekonomi efter USA - mätt i bruttonationalprodukt (BNP) - och inom några års tid beräknas den kinesiska ekonomin ha vuxit om den amerikanska. Men tillväxttakten har gradvis bromsat in under 2010-talet och en omställning pågår till en mer konsumtionsstyrd. Kinas utveckling från 1910- till 1930-talet var allt annat än enhetlig. I många städer moderniserades livet snabbt. Industrier blommade upp, mekaniseringen tog fart och bank-väsendet moderniserades. Runt städerna började kommersiella grödor ersätta den gamla bondeekonomin med dess tonvikt på självförsörjning Européerna exporterade opium till Kina och när Kinas myndigheter protesterade mot detta utbröt ett krig. Under 1800-talet var det framförallt råopium som användes, men kemister upptäckte att det bestod av ett 20-tal olika alkaloider och ur råopiumet tog de fram morfin som effektivt kan döva smärta På 1800-talet tvingades Kina under förnedrande former till handel med den tidens europeiska stormakter. Den erfarenheten präglar än idag Kinas förhållande till omvärlden. Det säger Kent Härstedt som arbetat gentemot Kina under många år, bland annat som diplomatiskt sändebud. - Kina hämtar kraft i historien Genom privatiseringarna under 1990-talet förvandlades dessa till Kinas nya fria och rörliga arbetskraft på den nya arbetsmarknaden, Kinas nya proletariat. Rovdrift av det nya proletariatet Kina har inte bara fått ett nytt proletariat utan även en rovdrift av denna arbetskraft, som i de kapitalistiska länderna i väst innan de började regleras av arbetsmarknadslagar m.m

Imperialismen i Kina Historia SO-rumme

 1. Kinas geografiska besittningar har varierat i storlek under dess historia, och särskilt från 600-talet till 1300-talet kan Kina gott betraktas som världens mest avancerade civilisation. Under 1800- och 1900-talen försvagades landet av inre maktkamp, efterblivenhet i teknisk utveckling och en aggressiv kolonial politik förd av först europeiska stater, och senare även Japan
 2. Kinas rekordartade ekonomiska utveckling under de senaste årtiondena har bidragit till att hundratals miljoner människor slipper leva i djup fattigdom. Men det finns fortfarande problem med fattigdom i landet och inkomstskillnaderna mellan den fattigaste femtedelen av befolkningen och den rikaste är stora
 3. 1500-1800. Det europeiska samhällslivet genomgick även under perioden 1500-1850 ett antal genomgripande förändringar: reformationen, statsbildning och absolutism, den franska revolutionen och dess följdverkningar samt en begynnande industrialisering. Kvinnors såväl som mäns villkor påverkades, om än inte alltid på samma sätt
 4. Ett väsentligt drag i utvecklingen under 1800-talet var framväxten av nya tekniska system. Det självklara exemplet är järnvägen, som vid mitten av 1800-talet hade nått en betydande utbyggnad (28 av 198 ord) Författare: Bosse Sundin; Gas, olja och el
 5. Under åren som följt därefter har världshandeln inte förmått att komma upp i lika höga tillväxttal igen utan den globala exportandelen har hållit sig omkring 30 procent eller strax därunder. till exempel under första halvan av 1980-talet. Också denna utveckling har bidragit till att öka handelsflödena globalt
 6. Syfte Genom att studera Kinas historia ska du utveckla din förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Centralt innehåll Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien
 7. 1800-talets skiftesreformer, enskifte (1803) och laga skifte (1827), fick stor betydelse för den så kallade agrara revolutionen under 1800-talet då jordbruket utvecklades och effektiviserades. Växelbruk och vallväxtodling infördes vilket ökade avkastningen och möjliggjorde odling av flera olika grödor

Utveckling - Folkbildningsnäte

Kinas historia + analys - Mimers Brun

Kinas hisnande tillväxt Knappast någon sörjer utvecklingen, men många blir förvirrade. - Man träffar på de äldre i parkerna, men de deltar inte i samhället längre. Ostindiefararen Götheborg minner om fredliga handelsförbindelser före Kinas nedgångsperiod under 1800- och 1900-talen Under 1800 talet gjordes det stora framsteg inom läkekonsten. Det som har påverkat utvecklingen enligt mig har verkligen vart dessa personer som brinner för att forska om människan. Deras nyfikenhet att ständigt komma längre och längre har gjort att vi kommit så långt idag enligt min åsikt Kazakstan, september 2013 Kinas nye president Xi Jinping håller ett tal vid Nazarbayev-universitetet i Kazakstans huvudstad Nur-Sultan.För över 2000 år sedan, säger han, kom kineser hit till Centralasien och byggde Sidenvägen som förenade öst och väst, Asien och Europa. Nu, fortsätter Xi Jinping, har vi börjat bygga en ny väg som ska förena kontinenten

Historia Kinas.s

 1. långt). Klicka på länken ovan
 2. Kinas planer de kommande decennierna. Därefter följde en lång period av diverse svårigheter för Kina under den resterande delen av 1800-talet och 1900-talet. Först nu under de senaste decennierna har Kina börjat återhämta sig på Hållbar utveckling innebär att Kina inte längre kommer att satsa på tillväxt till varje.
 3. Dessa svårigheter i den ekonomiska utvecklingen under första hälften av 60-talet var intimt sammanlänkade med Kinas utrikespolitik. Denna period karakteriseras av den hela tiden mycket häftiga motsättningen mellan den amerikanska kapitalismen och Kina, som ansträngde sig att öka sin kontroll över Sydostasien och att försäkra sig om sin egen existens som kapitalistisk statsmakt
 4. Förändringen från arbetskraftsemigration till investeringsemigration : en studie om den kinesiska emigrations utveckling från mitten av 1800-talet fram tills idag Yip, Monica LU KINK11 20131 Chinese Studies. Mark; Abstract (Swedish) Kinas emigration idag utgörs framför allt av förmögna kineser som investeringsemigrerar
 5. Under 1800-talet uppfostrades kvinnan till att bli en god maka och mor. Kvinnan skulle vara ödmjuk och ha tålamod. Behaga mannen, stå vid hans sida och visa honom sitt fulla stöd. Tjäna honom med hjärtats och sinnets renhet Det fanns ingen ömsesidighet när det gäller kärleken. Att gifta sig var en pliktskyldighet.

Under 1800-talet delades psyko in i två skilda utvecklingslinjer, en mer filosofisk och en mer fysiologisk. Två personer som representerade dessa två inriktningar var John B. Watson (1878-1958) i grunden bara är en utveckling av de första enkla responserna 1800-talet var en tid då nya vetenskaper och uppfinningar kom att revolutionera världen. Tidigare kunde ett meddelande inte färdas snabbare än en häst, men tåget, telegrafen och telefonen kom att förändra detta. Världen knöts samman och blev mer global. Uppfinningsrikedomen spreds till nya områden; ett stort antal musikinstrument såg dagens ljus och fotografiet, filmen och. Under 1800-talet inträffade den industriella revolutionen i Sverige. De som inte längre kunde leva av jorden flyttade till städerna för att ta jobb i de nya industrierna. Ett tydligt exempel är Sundsvall med sina sågverk. Här inträffade också den historiska Sundsvallsstrejken 1879

Kinas historia - Wikipedi

För Kinas del skulle kulturen nå en hög nivå flera gånger sedan dess men man hade oturen att nå en bottennivå just när västerlandet nådde sin hittills högsta nivå under 1800-talet. Det är först de senaste 25 åren som Kina börjat komma ikapp västerlandet i ekonomisk utveckling Syftet med denna uppsats var att kartlägga utländska bankers utveckling i Kina samt att studera dess effekter på den kinesiska ekonomin. Uppsatsen är kronologiskt indelad och börjar då de utlänska bankerna gjorde sina första inträden på den kinesiska marknaden under andra hälften av 1800-talet och forsätter in till mitten av 2000-talet Kinas Ekonomi Landet som växer med rekordfart Nationalekonomi A Globalisering . 4.2 Utveckling En ekonomisk tillväxtmodell som lades fram av en amerikansk nationalekonom under mitten av 1900-talet. Den visar hur tillväxten är beroende av sparande,. Folkskolans tillkomst ägde rum under ett dramatiskt 1800-tal präglat av skiften, bysprängningar, industrialisering och en enorm befolkningstillväxt. Främst växte de lägre klasserna: torpare, statare, backstugusittare, drängar och pigor. Ett jordbruksproletariat höll på att skapas - och utifrån maktens synvinkel ett ordningsproblem De fick stor betydelse för utvecklingen i Sverige under 1900-talet och de hade båda många idéer kring familjepolitiken och samhällets sociala utveckling. Under 1900-talet genomfördes en rad reformer som förbättrade livsvillkoren för både familjerna och barnen

Det dras på många håll paralleller mellan situationen på 1930-talet och idag, med anledning av Rysslands intervention på Krim. Ryssland anser sig ha rätten att agera för att skydda etniska ryssar i andra länder. Idén är den om en rysk nation, som skall helas. Argumentationen har hörts förut.Ryssland agerar tveklöst i strid med internationell rätt Det fanns också arbete åt alla. Industrialismen hade gått framåt och blivit stor i America under 1800-talet. Man var även mer fri både religiöst och politiskt. Detta var de största orsakerna till emigrationen. Den första vågen av utvandring från Sverige kom vid 1850-talets mitt Utvecklingen under 1900-talet fram till i dag. Infektionssjukdomarna var under första delen av 1900-talet dominerande och upptog en stor del av sängplatserna på sjukhusen. Patienterna kom ofta in akut och stannade på sjukhuset under en längre tidsperiod. Många patienter fick i efterförloppet kroniska besvär. Dödligheten var initialt hög

De skapades under 1700-talet men fick en ny roll i den konsumtionsdynamiska textila utveckling som Lennart Schön har funnit för det tidiga 1800-talet. Importlagstiftningen som skapades decennierna efter nordiska kriget 1720-1740 i samspel med manufakturlagstiftningen, blev den mest seglivade Kenneth Hermele om Kinas ekonomiska under. imperiemakterna på 1800-talet, av demokrati inte ett problem för utvecklingen i Kina. När Kina väl under sin nuvarande auktoritära.

Kina - Wikipedi

 1. Eftersom de stora barnkullarna i slutet av 1800- och början av 1900-talet var den vuxengeneration som under mellan- och efterkrigstid bidrog till att lyfta Sverige till de rika ländernas krets, kan man tala om en långsiktig investering i barnen som humankapital
 2. På 1800-talet började man tämja elektriciteten och 1879 visade Thomas Edison upp en fungerande glödlampa. Nikola Tesla (som elbilen Tesla har fått sitt namn från) var den som skapade växelströmmen, vilket satte fart på samhällets utveckling under 1900-talet
 3. Under 1800-talet framhävs utantillkunskap, moral och kristendom för att ge oss gudfruktiga och lojala lärljungar. I nästa epok, från strax innan sekelskiftet fram till andra världskriget, fokuseras på hemsysslor, hantverk och byggande för att frambringa könssterotypa byggare av det goda hemmet

Ekonomi och handel 1500-1776 Nya tiden Historia SO

 1. ökade på ett dramatiskt sätt under 1800­ talet och särskilt under den senare hälften av århundradet. Den ekonomiska tillväxten steg emellertid än snabbare under de följande hundra åren. BNP per capita fördubblades mellan 1895 och 1929 och likaså mellan 1929 och 1958, vilket alltså innebar fördubblingstakter på 34 respektive 29 år
 2. Under andra hälften av 1700-talet varierar antalet döda kraftigt från år till år. Svält på grund av missväxt och olika sjukdomar leder till att många dör. Särskilt 1772 och 1773 är tuffa år då ovanligt många dör. Ändå ökar Sveriges befolkning stadigt under 1700-talet och passerar 2,3 miljoner vid sekelskiftet år 1800
 3. Kinas ledare. Nu har jag läst en det är fasaväckande att läsa om hur de europeiska länderna och Japan utnyttjade sin position under sista halvan av 1800-talet och första delen av 1900-talet. få länder har haft en lika omvälvande utveckling under en så kort tid som Kina
 4. Fortsatt stark utveckling av turismen i Helsingborg 2018 Fortsatt starkt nyföretagande i Helsingborg Fullsatt på fullmatad näringslivsfrukost Fyra företag uppmärksammas med Företagsstjärnor Föranmäl dig till HBG TALKS.

Boktryckarkonsten - Tekniska musee

Tidslinje över världens historia 1950-2000 är ett urval av historiska händelser under perioden 1950-2000. Perioden 1950-2000 karakteriseras av det Kalla kriget mellan de två stormakterna USA och Sovjetunionen. För att stärka sin makt och inflytande strävade de efter att skaffa sig allianser med andra länder - Ända sedan 70-talet då Maoregimen och Den stängda dörrens politik upphörde har det funnits många som varit skeptiska till Kinas ekonomiska utveckling. Men under dessa 40 år har de. I denna text kommer jag att redogöra för utvecklingen under 1800-talet i denna region, med fokus just på nationalismen. Situationen på Balkan i början av 1800-talet Balkanhalvön i sydöstra Europa var i början av 1800-talet uppdelad mellan två gamla imperier: i norr fanns det katolska Habsburgska Österrike, i söder det muslimska Osmanska riket

Kategori:Kina under 1800-talet - Wikipedi

 1. 1800-talets medicinska revolution Under flera hundra år byggde­ den europeiska läkarveten­skapen på den gamla grekiska­ teorin att sjukdomar uppstod på grund av obalans­ mellan de fyra kropps­vätskorna - blod, slem samt svart och gul galla
 2. 67. Hur skilde sig den politiska utvecklingen i Brasilien under 1800-talet från den i de flesta andra länder i Sydamerika? 68. Beskriv huvuddragen i Mexikos politiska utveckling från 1810 till 1914. 69. Vilka intressen hade USA i Panama från slutet av 1800-talet? 70
 3. skade tre år i rad. Nästa större nedgång kom i början av 2000-talet när ekono
 4. Skager länken till Shanghai i 30 år Fick närkontakt med Kinas högsta ledare. Publicerad 2020-11-09. I år är det 40 år sedan Sweden-China Trade Council bildades genom ett samarbete mellan dåvarande Exportrådet, Industriförbundet, Grossistförbundet Svensk Handel och Handelskammarförbundet. Närmare 100 svenska bolag hörsammade inbjudan till det konstituerande mötet den 15 september.
 5. Kinas historia är över 3 000 år lång då de äldsta skriftliga källorna är från 1200-talet f.Kr. [1]. De första spåren av en jordbruksbaserad kultur (Yangshaokulturen) dateras till cirka 6000 f.Kr. Runt 3000 f.Kr. hade man gått över till bronsålder där framförallt Sanxingduikulturen och Longshankulturen bör nämnas.Dessa kulturer var hövdingastyrda stamsamhällen, och det var.
 6. Under 1800-talet skulle det dock visa sig att Qings styre i själva verket var bräckligt. De interna problemen växte och därmed missnöjet med de styrande manchuerna. Snart dök också externa hot upp, som så många gånger tidigare i Kinas historia

Under talet den 18 december hade Xi Jinping möjlighet att bidra till en lösning av handelskonflikten. med fokus på uppstyckningen av Kina mellan utländska makter i mitten av 1800-talet. Dagen efter talet publicerade partitidningen Folkets Dagblad en lång text om Kinas utveckling sedan reformerna började 1800-talets början vilket urholkade kraften i hustavlans värld. Systemet behövde proletariseringen i Sverige i samband med den agrara revolutionen under 1800-talets första hälft. folkrörelsernas snabba utveckling

Men i mitten av 1800- talet uppstod en stor diskussion om de ogifta, omyndiga kvinnorna. De hade blivit ett problem, helt enkelt för att de blivit så många, och var svåra att försörja Under 1800-talet var det människor som flyttade från landsbygden, vilket gjorde att de utvecklingsstörda hade de svårare när de hade enkla sysslor på deras gårdar. Ingen tänkte på att att en person som hade svag begåvning skulle ha speciella behov Under slutet av 1800-talet började renlighet i hemmen och personlig kroppshygien att uppfattas som förutsättning för hälsa, Under 1900-talets två första årtionden fram till 1920 följde de sociala avgifterna takten i landets ekonomiska utveckling men på en mycket låg nivå

JP Johansson uppfinning från 1892 är också en av de mest framgångsrika svenska innovationerna någonsin. Under 1800-talet utvecklades verkstadsindustrin. Det fanns muttrar och skruvar i alla möjliga storlekar och alla krävde olika skiftnycklar Under 1800-talet och I början på 1900-talet byggdes stora sinnessjukhus. Avsikten var att sinnessjukhusen skulle vara egna samhälle. På så sätt kunde man skydda samhället från de psykiskt sjuka. Personalen hade sällan någon utbildning för arbetet utan rekryterades från militäran Kinas historia har skriftliga belägg som börjar för redan 3 500 år sedan (enligt kineserna själva snarare 5 000) och gör därmed den kinesiska civilisationen till världens äldsta ännu existerande. Den egyptiska civilisationen var sammantaget mycket längre, men upphörde redan under de första århundradena f.Kr.. De första spåren av en jordbruksbaserad kultur (Yangshao-kulturen. Kyrkan under 1800-talet. Under 1800-talet mer än fördubblades Skånes befolkning, från 258 737 till 628 470 invånare. Parallellt med befolkningsökningen förändrades även dess sammansättning, med en skarpare gränsdragning mellan besuttna och en allt större grupp egendomslösa Resultaten av de behandlingar som utfördes vid hospitalen under 1800-talet var dock magra. Bara ett fåtal av patienterna friskförklarades och kunde återvända hem. Vid de tillfällen då detta ändå skedde verkar det ofta varit ett misstag att patienten överhuvudtaget togs in på hospitalet

Under stenåldern (4 000 f.Kr.) 1400-talet: Digerdöden innebar att befolkningen minskade kraftigt. På 1400-talet åt bönderna gröt, välling, 1800 och 1900-talet. Jordbruket fortsatte att utvecklas vilket ledde till att färre människor behövdes på åkrarna. Utvecklingen för att ta fram tetraförpackningen inleddes på 40-talet, och resulterade i den numera legendariska tetraederformade förpackningen Tetra Classic. På 60-talet lanserade man en rektangulär och stapelbar förpackning under namnet Tetra Brick, som blev en ännu större succé för familjen Rausing Under 1800-talet var det bara män som kunde använda svordomar som inbegriper fan eller helvetet. - Kvinnor kunde då inte ens dra till med vad vi idag tycker är rätt oskyldiga ersättningsord som tusan, attan eller hundan, säger Ulla Stroh-Wollin. Den andre Uppsalaforskaren i boken, Erik Falk, skriver om förolämpningar på 1600-talet Kinas kultur och historiafrån - Gula flodens första jordbrukare fram till idag Kinas kultur- makt, konfucianism, daoism, buddhism, skriftspråk, traditioner, nyårsfirande, årsdjurporslin te, konst och drakar, handel, kalligrafi Kinas historia - från Shang- till Song och Yuan, 1000-t alet fvt till 1200-talet ev

Det långa 1800-talets huvudlinjer Det långa 1800-talet

Vid 1800-talets början var kvinnor hårt styrda och hade inga rättigheter. Hon fick inte ärva, var inte myndig, hade ingen rösträtt och fick inte äga egendom. Industrialismen och nya politiska uppfattningar kom under 1800-talets gång att långsamt förändra samhället. Kvinnor tog plats i arbetslivet och mot slutet av seklet hade många rättigheter vunnits Under 70-talet och på åttiotalet hade ett mer individualistiskt samhälle vuxit fram. Tjänste- och den offentliga sektorn hade på 70-talet ökat drastiskt och på åttiotalet ville arbetsgivarna göra avsteg från den solidariska lönepolitiken. Man var inte heller lilla Sverige längre, allt började bli mer och mer internationellt

Göteborg under 1800-talet På grund av bränderna tillkom år 1803 en byggnadsordning som beslutade att det bara skulle byggas stenhus innanför vallgraven. Några av Göteborgs mest karaktäristiska stadsdelar är uppbyggda på den här tiden Kinas äldre historia En kort introduktion Från stenålder till Tan Under århundraden var området en del av olika indiska riken. I början av 1700-talet invaderades landet flera gånger innan området blev en del av det Brittiska Indien under 1800-talet. Under 1920-30-talen växte en politisk befrielserörelse fram som stred för en separat stat för Indiens muslimer

-Kejsarnas Kina I

Under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet hade arbetarna anammat socialistiska idéer och bildat fackföreningar. USA, som hade behållit sitt demokratiska styre under kriget, kom att prägla den demokratiska utvecklingen i Västeuropa. Detta skedde på olika sätt Förmågan att koppla ihop händelser under olika historiska tidsperioder och resonera om tänkta scenarion samt det som verkligen hände. Eleven kan resonera kring hur utvecklingslinjer (industrialiseringen under 1800-talet etc.) skulle kunna ha utvecklas och gör det genom att dra paralleller andra händelser och situationer i historien Ett i mångas ögon accepterat sätt att förklara 1800-talets utbildningsexpansion har länge varit den liberala utbildningshistoriens strävan att koppla samman denna utveckling med liberala frihetssträvanden och en gradvis utveckling mot demokrati. De reformer som såg dagens ljus under 1800-talets Glasets ursprung och dess tidiga utveckling. Text: Elisabeth Persson. Redan när jorden skapades bildades av lavamassorna ett glasmaterial som benämns obsidian.För att naturligt glas ska bildas måste lavan kylas av utan att någon kristallisering hinner ske, och på grund av frånvaron av kristalliseringen skiljer sig glas på så sätt från att vara en bergart Under 1800-talet uppstod ett antal folkrörelser. En av dessa var kvinnorörelsen, vilket har sitt ursprung i England och har påverkats av liberalismen och dess tankar om mäsnkliga rättigheter. En annan rörelse som stödde kvinnan var arbetarrörelsen som med hjälp av socialismen stärkte arbetarnas rättigheter

Kina - Uppslagsverk - NE

Efter det stormiga 20-talet kom så den stora depressionen. Världens sinnesstämning skiftade under ett världskrig på 30-40-talen och det kalla kriget på 50-talet. Under 50- och 60-talen var bilen kung, och det största antalet cyklar såldes till barn, inte till vuxna Under de första tjugofem åren efter Andra världskrigets slut var socialdemokraternas dominans i I början av 1950-talet sågs kärnfamiljen (föräldrar + barn) fortfarande som standard, men under andra hälften av 1900-talet förändrades denna alltmer till vad som kan kallas för en och dels ett resultat av ekonomisk utveckling 1800-talet använde en medicinsk ve-tenskaplig modell för att förklara sjuk-domsprocesser, samtidigt som man an-vände socialpolitiska interventioner för att förhindra dess uppträdanden (18). De medicinska och sociopolitiska de-larna av folkhälsoarbetet separerades dock under 1900-talet, vilket innebar ett alltmer medicinskt dominerat folk Under hela medeltiden, omkring år 1000-1500, var påverkan från tyskan stor, framför allt på ordförrådet: arbete, betala, bli, möjlig är alla tyska lånord. Tyska var ett viktigt långivande språk ända in på 1900-talet. Under 1600-talet och speciellt under 1700-talet fick tyskan konkurrens av franska lånord: dressera, enorm, mamma. 1800-talet Under det tidiga 1800-talet blev pottaska en viktig skogsprodukt från framförallt norra Sverige. Den tillverkades genom att bränna björk och asp. Askan togs tillvara och genom en enkel process utvann man kaliumkarbonat, som används vid glastillverkning. Pottaskan var behändig att hantera. Ett ton virke resulterade i ett kilo pottaska

Svenska skolans utveckling under 150 år, du kan aldrig

historia. Också under 1700- och 1800-talen skulle området få en utveckling som avvek från den övriga periferin. Områdets samhälle och ekonomi förändrades i en riktning som i viktiga drag anslöt till den västeuropeiska. SVENSKT FÖRSPEL Det tidiga 1700-talets Sverige ter sig som ett glesbefolkat utkants Olika händelser i Sverige har påverkat demokratins framväxt och hur samhället ser ut idag. Några händelser under 1800-talet och början av 1900-talet har varit särskilt viktiga. De lade grunden till ett modernt och demokratiskt Sverige I slutet på 1800-talet skapade arbetare tillsammans stora fackliga organisationer. Detta var en viktig händelse för utvecklingen av arbetsrätt och demokrati. Första världskriget och mellankrigstiden. Under 1960-talet fick Sverige bra ekonomi Varje tid strävar att skapa den skola som passar samhällets krav. På 1800-talet och det tidiga 1900-talet skapades en folkskola som skulle leverera lydiga och flitiga arbetare. Idag ställs kravet att utbilda för entreprenörskap, kreativitet och livslångt lärande. Skolan är och har alltid varit en arena för ideologiska motsättningar, och politikerna har under åren genomfört.

1800-talet - Wikipedi

Till skillnad från Sveriges många fria, men fattiga, bönder var bönder i Ryssland under första halvan 1800-talet livegna. De kunde köpas och säljas av godsägare till skillnad från de svenska torparna, backstugusittarna, statarna m.fl. som var mer fast vid ett visst jordområde. Industrialiseringen påbörjades på 1880-1890-talet Under 80-talet sker också ett starkt framväxande av kvinno- och jämställdhetsforskning, det som senare kallas genusforskning, på universiteten. Ordet genus införs i forskarvärlden för att beskriva det sociala könet. 1990-talet. Under 90-talet ligger maktbegreppet till grund för många jämställdhetspolitiska frågor Kirurgins utveckling under 1800-talet Föredrag hållet av professor Lars Thoren vid Härnösands medicin historiska förenings årsmöte den 30 mars 2004. Jag har i dag uppgiften att tala om kirurgins utveckling fram mot I80D-talets slut.l dag håller jag på att arbeta litet med kirurgin under 1900-talet för att Svensk kirurgis Värdet av alla varor och tjänster som producerats i ett land under en viss tid kallas bruttonationalprodukt, BNP. Sett över hela perioden från 1970 fram till idag har BNP utvecklats svagare i Sverige än i många andra OECD-länder. Från mitten av 1990-talet har dock den svenska BNP-tillväxten varit något högre än OECD-snittet Göteborg var en av Sveriges mest dynamiska städer under 1800-talet. Följ dess utveckling och invånare under en spännande epok! Bland seklets inflyttade, driftiga affärsmän, finns flera grosshandlare med utländska namn. Takten i handeln och industrin ökar. Ångan bolmar och fabrikerna lockar landsbygdens söner och döttrar till staden

Jordbrukets historia - Wikipedi

Kinas uttalade mål är att vara världsledande på Artificiell intelligens, AI, år 2025. AI, är den största teknikrevolutionen sedan 1800-talets industrialisering. Det påverkar redan allas liv, och utvecklingen går blixtsnabbt Den sträcker sig ungefär från år 1500 till år 1800. Förr delades den in i två underavdelningar, Renässansen (ca 1500-1650) och Upplysningen (ca 1650-1800). Modern tid: Modern tid är den tid vi lever i nu. Den anses ha börjat med den industriella revolutionen i slutet av 1700-talet. Problem med epokindelninge

 • Lumia 640 xl.
 • Störningsreserv svk.
 • Philips ångkokare hd9140/90.
 • Freeware download.
 • Freizeitangebote reutlingen umgebung.
 • Mauricio umansky age.
 • Svenska sånger med text.
 • Kända svenska trubadurer.
 • Engelska sportbilar märken.
 • Ascariasis symptoms.
 • Jemis klocka.
 • Viktväst casall.
 • Manfreds vinbar.
 • Pole dance offenburg.
 • Vanderbilt spc.
 • Fel rotationsriktning på däck.
 • Samenspender aussuchen.
 • Spanska ridskolans hästar.
 • Onecoin bluff.
 • Sidensvans hane.
 • Internationale vrouwendag tekst.
 • Hotel danubius.
 • Stålsträngad akustisk gitarr test.
 • Rosa marmor inredning.
 • Travel japan.
 • Fiskgjuse bo.
 • Barfußgässchen leipzig.
 • Privatflyg pris.
 • Rektoskopi instruktion.
 • Blocket bilar värmland.
 • Vårdnad boende umgänge handbok.
 • Sehen böjning.
 • Lebensstandard europa rangliste.
 • Tyska prepositioner ramsa.
 • Bild horoskop waage.
 • Jo 2001/02.
 • Audioslave band.
 • Krasnoyarsk river.
 • Svetsare lön.
 • Xbox gift card sek.
 • Westfalia skyddsplugg.