Home

Miljöbalkens tillämpningsområde

Författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalken. Kapitel 1 - Miljöbalkens mål och tillämpningsområde - Naturvårdsverket Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt Miljöbalken består av sju delar. Den första delen (kapitel 1-6) innehåller tillämpningsområde, övergripande regler och bestämmelser som gäller för alla områden där miljöbalken är tillämpbar. [2] Här finns bl.a. de allmänna hänsynsreglerna och regler för miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar med Miljöbalken består av sju delar. Den första delen (kapitel 1-6) innehåller tillämpningsområde, övergripande regler och bestämmelser som gäller för alla områden där miljöbalken är tillämpbar. Här finns bl.a. de allmänna hänsynsreglerna och regler för miljökvalitetsnormer oc

Här finns det grundläggande syftet med miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna. Här finns också regler om hur mark och vatten ska användas för att främja en hållbar utveckling, liksom bestämmelser om miljökvalitetsnormer och regler för miljökonsekvensbeskrivningar. 1 kapitlet Miljöbalkens mål och tillämpningsområde De första sex kapitlen i miljöbalken innehåller övergripande bestämmelser som reglerar verksamheter och åtgärder som har anknytning till miljöbalkens tillämpningsområde. 2.1.1 Miljöbalkens mål och tillämpningsområde - 1 kapitlet Miljöbalkens övergripande mål är att främja en hållbar utveckling. Enlig Miljöbalkens tillämpningsområde är svårare att bestämma. Det beror delvis på balkens karaktär av en sammanställning av regler med många helt olika utgångspunkter, som tidigare funnits i en rad olika lagar, och på utformningen av de s.k. allmänna hänsynsreg-lerna i 2 kap. Det beror också på utformningen av tillsynsreglerna

Kapitel 1 - Miljöbalkens mål och tillämpningsområde

 1. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska också gälla parallellt med annan lag, om det inte särskilt föreskrivs att balkens regler inte ska tillämpas på verksamheten ifråga. Det är viktigt att komma ihåg att miljöbalkens tillämpningsområde inte är summan av de laga
 2. Indelning i miljöbalkens kapitel . Vi har delat in författningarna kapitelvis enligt miljöbalken. De baseras på vilket kapitel i miljöbalken där det finns bemyndigande för en myndighet att besluta i en fråga. Riksdagen kan ha gett regeringen bemyndigande att besluta och även att delegera till en myndighet
 3. Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö
 4. miljöbalkens tillämpningsområde. Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader
 5. Miljöbalkens generella regler för verksamheter skall gälla även för verksamhet som organiserar friluftsliv. Det innebär bl.a. att organisatören skall förebygga att deltagare orsakar skada. Vidare kan anmälningsplikt 4.6 Miljöbalkens tillämpningsområde.

miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador Tillämpningsområde. 15 Av 15 kap. 4 § miljöbalken framgår att med avfallsproducent avses den som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning Taxebestämmelser gällande tillämpningsområdet för miljöbalken, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer Allmänt 16 § Utöver vad som anges i taxan kan ersättningen till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 Vi börjar med att se hur miljöbalken är strukturerad. Den består av följande sju avdelningar där vi också lagt till en del underliggande viktiga kapitel. Avd I Övergripande bestämmelser (1-6 kap.) 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 2 kap. Allmänna hänsynsregler 3 kap

möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet inom miljöbalkens tillämpningsområde eller för uppdragsverksamhet som anknyter till dessa områden. Regler i miljöbalken Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket Miljöbalken är en bred miljörättsregim som gäller för alla slags verksamheter och störningsformer. Balkens två inledande kapitel anger målsättning, tillämpningsområde och allmänna hänsynsregler. Målsättningen är enligt 1 kap. 1 § att främja en hållba Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Kalix kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl. a. va

Miljöbalken - Wikipedi

 1. 13 § Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för tillsynsvägledningen när det gäller tillämpningen av miljöbalken och EG-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, om inte annat följer av 13 a-13 n §§. Förordning (2008:253)
 2. Taxa gäller avgifter för våra kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Det kan handla om till exempel miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer samt avfall och.
 3. Denna taxa gäller avgifter för Mjölby och Boxholms kommuners kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen och miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar.
 4. tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel a
 5. enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och bioteknisk
 6. miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, hälsoskydd, kemiska produkte
 7. Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgifter för den prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt med anledning av EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde när det gäller en kommunal myndighets verksamhet

miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar Miljöbalkens grundläggande hänsynsregler riktar sig till alla, enskilda eller verksamhetsutövare, som gör eller ska göra något som faller under balkens tillämpningsområde. Hänsynsreglerna ska följas för att uppnå miljöbalkens mål och utgör grunden för reglerna om egenkontroll. Miljöbalkens hänsynsregler Bevisbörderegeln Miljöbalkens försiktighetsprincip gäller för all verksamhet och alla åtgärder som omfattas av miljöbalkens tillämpningsområde. Den innebär att förebyggande åtgärder och andra försiktighetsmått ska vidtas så snart det kan befaras att en viss åtgärd skulle kunna utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljö Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område 1 § Denna taxa gäller avgifter för Arvika kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet.

Miljöbalkens tillämpningsområde är direkt kopplat till målet om en hållbar utveckling. Balken är nämligen tillämplig på alla verksam-heter eller åtgärder som inte är av försumbar betydelse för balkens mål. Alla typer av åtgärder som kan få betydelse för de intressen balken avser att skydda berörs, oavsett om de ingår miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden bli aktuell bl.a. enligt . 26 kap. 22 miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2

Information och vägledning kopplat till miljöbalkens

Alla bestämmelser i miljöbalkens tillsynskapitel, dvs. även de om egenkontroll och miljörapport, ska gälla vid tillsyn över att EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde följs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna varuprov miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som or prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av balken eller med anledning av EU:s bestämmelser inom miljöbalkens tillämpningsområde. Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt miljöbalken bland annat för undersökningskostnader med mera och för rättegångskostnader fattas av miljöbalkens krav. Socialstyrelsen är central, tillsynsvägledande myndighet för frågor som rör hälsoskydd inom miljöbalkens tillämpningsområde. Vi har med stöd av miljöbalken givit ut allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygie-nisk verksamhet. I och med detta upphävs Socialstyrelsens allmänna rå tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Utöver vad som anges i denna taxa kan Miljönämnden östra Skaraborg ta ut ersättning bland annat enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnade

Miljöbalkens förhållande till annan miljörelaterad la

tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kultur- - vård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksam-heter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruks-mark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall oc syn enligt miljöbalk (1998:808) eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med an-ledning av EUs förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vat

enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. Omfattning Denna taxa gäller avgifter för Tierps kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a miljöbalken. Socialstyrelsen är central tillsynsvägledande myndighet för frågor som rör hälsoskydd inom miljöbalkens tillämpningsområde och har tagit fram allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten som är en tolkning på hur miljöbalkens bestämmelser kan uppfyllas för brunnsägare INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE . Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får kommunfullmäktige meddela förskrifter om avgifter för den prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller föreskrifter som meddelats med stöd av balken samt med anledning av EU-förordningar inom denna balks tillämpningsområde när det gäller en kommunal myndighets.

11 Samordning mellan PBL och annan lagstiftnin

miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel a De kompletterande nationella bestämmelserna inom miljöbalkens tillämpningsområde som föreslås i denna proposition innebär att vissa bestämmelser i miljöbalken utvidgas till att gälla även vid kontroll enligt de aktuella EU-förordningarna samt fastställande av sanktioner för överträdelser av förordningarna Miljöbalken ställs också i relation till internationell miljörätt och då framför allt i ett EU-perspektiv. Kursen är indelad i två moment: Moment 1. Teori 2,5 hp. Under detta moment behandlas uppbyggnaden av miljöbalken, införandet av lagen samt miljöbalkens övergripande bestämmelser. Moment 2. Tillämpning 5 hp

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, förorenade områden, skötse miljöbalkens område i Bollnäs kommun Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Bollnäs kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gälle

prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljö-balken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd Alla bestämmelser i miljöbalkens tillsynskapitel, dvs. även de om egenkontroll och miljörapport, ska gälla vid tillsyn över att EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde följs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna de prover av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som behövs för tillsynen miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natu rvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemisk miljöbalkens tillämpningsområde. Utöver vad som anges i taxan kan ersättning till kommunen utgå bland annat för undersökningskostnader och för rättegångskostnader (26 kap. 22 § miljöbalken, 25 kap. 2 § miljöbalken). 2 § Avgift ska betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning av Taxebestämmelser för miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde i Trosa kommun Inledande bestämmelser 30 § Denna taxa gäller för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar

miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter miljöbalken Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljö-balken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Nämndens tillsynsansvar omfattar följande områden miljöbalkens tillämpningsområde. Nämndens tillsynsansvar omfattar följande områden: • Skydd av områden, naturreservat, vattenskyddsområden mm, 7 kap. MB • Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB • Verksamheter som orsakar miljöskador, förorenade områden, 1 miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet

Miljöbalkens kapitel och länkar till författningar som är

 1. En stor del av miljöbalkens regler som rör dig som företagare handlar om miljöfarlig verksamhet. Om du har en verksamhet som ger utsläpp till mark, luft eller vatten, som stör omgivningen med buller, ljus eller på annat sätt har du i lagens mening en miljöfarlig verksamhet
 2. av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter oc
 3. Enligt miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd klassas jordbruk med djurhållning som miljöfarlig verksamhet. Om ett jordbruk har mer än 100 djurenheter ska verksamheten anmälas till kommunen, och om 2.2 Tillämpningsområde.
 4. miljöbalkens område i Nässjö kommun Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Nässjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- oc

Miljö- och byggnämnden tar ut en taxa för tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Den avser bland annat naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel a

inom miljöbalkens område1 Inledande bestämmelser 1§ Denna taxa gäller avgifter för Sundbybergs stads kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att rubriken närmast före 26 kap. 25 § ska utgå, dels att nuvarande 26 kap. 8 § ska betecknas 26 kap. 7 §, dels att 26 kap. 1, 6 och 14 §§, 27 kap. 1 §, 28 kap. 1 §, 29 kap. 3 och 5 § 1998:808) hos riksdagen. Utdrag ur miljöbalken 1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och. Tillämpningsområde 1 § Bestämmelserna i dessa föreskrifter kompletterar EU-förordningar och genomför EU-direktiv inom föreskrifternas tillämpningsområde. Dessa föreskrifter kompletterar vidare svenska förordningar under miljöbalken. Därutöver regleras frågor som inte omfattas av nämnda författningar

Miljöbalken - samordnad, breddad och skärpt

miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken och EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Utöver vad som anges i taxan kan ersättning till kommunen utgå bland annat för undersökningskostnader och för rättegångskostnader (26 kap. 22 § miljöbalken, 25 kap. 2 § miljöbalken) miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd

Regeringens proposition 1997/98:45 - Regeringskanslie

 1. Miljöbalkens övergripande mål innefattar strålsäkerhet och verksamheter som alstrar joniserande strålning. Därmed faller i princip alla strålsäkerhetsfrågor inom ramen för miljöbalkens tillämpningsområde. De allmänna hänsynsreglerna är just allmänna och anger vidden på de krav som ställs på verksamhetsutövaren
 2. miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador
 3. 2 Tillämpningsområde för 32 kap. miljöbalken 2.1 Förhållandet till annan lagstiftning Utöver den särreglering som 32 kap. miljöbalken utgör inom skadeståndsrätten finns det allmänna bestämmelser om ersättning för skador i skadeståndslagen. Skadeståndslagen ska tillämpas i de fall inte något annat är föreskrivet elle
 4. och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av balken eller med anledning av EU:s bestämmelser inom miljöbalkens tillämpningsområde. Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt miljöbalken bland annat för undersökningskostnader och för rättegångskostnader

Tillämpningsområde. I dessa allmänna råd ges rekommendationer om hantering och märkning av biologiskt avfall som uppkommer i hälso- och sjukvården, Termer och begrepp som används i dessa allmänna råd har samma betydelse som i 2, 9 och 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927) enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kultur-vård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöska

miljöbalken. Vid vissa av de utbrott av smittsamma sjukdomar som inträf-fat sedan dess har det rått en viss osäkerhet om tillsynsansvaret och också hur detaljreglerna i miljöbalken förhåller sig till andra regler i miljöbalken. Socialstyrelsen är central, tillsynsvägledande myndighet för frågor som rö miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar

Avfallsförordning (2020:614) Svensk författningssamling

 1. bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemisk
 2. st de allmänna hänsyns-reglerna
 3. Stoppregeln 16 kap. 5 § miljöbalken Silar vi mygg och sväljer kameler? Författad av: Linnea Ljung och Caroline Perlström Handledare: Juris doktor Lena Gipperth HT 2007 . 2 2.4.2 Förordningens tillämpningsområde.....21 2.5 2 kap. miljöbalken Allmänna.

miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemisk tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel a

Miljöbalken - expowera

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn

förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde samt offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt någon av de förordningar som anges i 26 kap. 29 § miljöbalken i fråga om EU-lagstiftning inom balkens tillämpningsområde. Utöver vad som anges i taxan kan ersättning till nämnden utgå bland annat för undersöknings miljöbalkens tillämpningsområde bland annat vad gäller natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer sam inom miljöbalkens tillämpningsområde. Vattenfall ser positivt på att, i nuvarande förslag, domstolar och domstolsliknande nämnder och vissa organ i förvaltningsmyndigheter, såsom exempelvis miljöprövningsdelegationerna, ska undantas från en konsultationsplikt. Vidare är det en förbättring i utkastet till lagrådsremiss jämför

Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken Svensk

Pris: 5738 SEK exkl. moms . Detta är en utförlig, paragrafvis, kommentar till miljöbalken som trädde i kraft den 1 juli 1999. - Kapitel 1-6 innehåller kommentarer till de övergripande bestämmelserna som reglerar alla verksamheter och åtgärder som har anknytning till miljöbalkens tillämpningsområde miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård/kalkning, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kul-turvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar mil Miljöbalkstaxa

Avgifter miljönämnden - Ekerö kommu

1 § Denna taxa gäller avgifter för Sunne kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet Uddevalla kommuns taxebestämmelser för miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 § Denna taxa gäller avgifter för Uddevalla kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård oc miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och bioteknisk miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, - skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador Miljöbalken 1998:808 Här är ett utdrag av §§ som har stor betydelse vid bedömning av vattenkraft 1 Kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 6 § I lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen finns föreskrifter om verkan av unionens fördrag och andra instrument samt unionens beslut. Lag (2011:322). 2 Kap

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och

Innebörden av miljöbalken Svar på skriftlig fråga 2009/10

§ 107 Revidering av taxa för miljöbalkens och strålskydds- 275 lagens tillämpningsområde § 108 Antagande av revisionsreglemente för Flens kommuns 277 förtroendevalda revisorer § 109 Antagande av dagvattenpolicy för Flens kommun 278 § 110 Antagande av handlingsplan för Flens kommuns 28

 • Kan man möten.
 • Pushing daisies ending.
 • Schweißerlehrgang kosten.
 • Spanjorska.
 • Azure vm disk.
 • I taket lyser stjärnorna bok citat.
 • Valais blacknose får.
 • Vad betyder xoxo.
 • Jura turas mara systembolaget.
 • Surjordsväxter skugga.
 • Nils bildt son.
 • Blocket bostad kristinehamn hyra.
 • Beste natuurlijke verzorgingsproducten.
 • Takplåt tp20 röd.
 • Living mk iserlohn schließt.
 • Draw apartment plan online.
 • Hur ser euro ut.
 • Kända kvinnliga skådespelare usa.
 • Avstånd solen jorden ljusår.
 • Mystery shopping seriöse anbieter.
 • Apelviken camping priser 2017.
 • Lubina på svenska.
 • Boktjära biltema.
 • Champagnesorter på systemet.
 • Tosa inu.
 • Bodybuilding index 3 day split.
 • Zitat mitgefühl dalai lama.
 • Elgiganten gasolgrill.
 • Trafikolycka ljungby idag.
 • Pizzeria marcus.
 • Kan nutella bli gammalt.
 • Single party nürnberg.
 • Virgo sternbild.
 • Super smash bros wikipedia.
 • Burner phone sverige.
 • Mako 18 lts.
 • Mahjongcon gratis.
 • Fotbollssupporter rabattkod.
 • Kemi åk 9 bok.
 • Tv tabbar 2016.
 • Köpehandling wikipedia.